Behandelovereenkomst:

 

 

Afspraak: 
Afspraken voor een behandeling worden telefonisch of per e-mail gemaakt. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt stemt u in met de behandelovereenkomst en het privacy beleid van Relieff.

 

 

Intakegesprek:

De klant (ondergetekende) dient alle medische klachten, blessures, gezondheidsgegevens,

medicijngebruik en eventuele behandelingen van arts of specialist  door te geven tijdens het

intakegesprek zodat behandelaar hier rekening mee kan en zal houden.

 


Achterhouden informatie: 
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

 

Betalingen: 
Betaling voor de behandeling is mogelijk via de pin, overmaken of contant. Het verschuldigde bedrag dient tijdens de behandeling voldaan te worden.


Privacy:
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): mijn praktijk voldoet aan de eisen van de AVG. Wanneer u een afspraak maakt bij Relieff, gaat u akkoord met de behandelovereenkomst en de verwerking van uw gegevens.

 

 

Rechten en plichten: 
De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De therapeut:

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be)handelingen) verrichten.
- De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
- De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
- De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
- De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
- De therapeut heeft het recht om verzoeken van een klant te weigeren.

 

Als klant heeft u het recht :

- Om zelf een zorg/hulpverlener te kiezen.
- Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand.
- Om geen informatie te willen
- Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener).
- Op een second opinion.
- De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
- Op inzage in uw dossier.
- Toestemming van de klant is vereist

 


Uitsluiting: 
Relieff heeft het recht een cliënt niet toe te laten in haar praktijk.

 

 

Overig: 
De behandelovereenkomst en de op de website vermelde informatie kunnen door Relieff ten allen tijde (te) worden gewijzigd.

 

 

Beëindiging behandeling:

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.

 

 

Prijswijzigingen en typefouten zijn onder voorbehoud.

 

 

 

 


Praktijk Relieff

Den Achterhof 1, Liempde

info.relieff@gmail.com

 

KvK: 72367830